Hieronymus stwierdzil istnienie istotnego zwiazku miedzy pogladami na wyksztalcenie a pozycja spoleczno-ekonomiczna

wrz. 7, 2019 by

Hieronymus stwierdził istnienie istotnego związku między poglądami na wykształcenie a pozycją społeczno-ekonomiczną, a mianowicie, że im wyższa jest pozycja ekonomiczna rodziców, tym życzliwszy jest stosunek do wykształcenia. Jednakże jeszcze ważniejsze

Nie znaczy to bynajmniej, ze mamy wyrzec sie naszych zasad, zasad klasy sredniej

wrz. 6, 2019 by

Nie znaczy to bynajmniej, że mamy wyrzec się naszych zasad, zasad klasy średniej. Chodzi raczej to, abyśmy byli bardziej życzliwie świadomi innych form życia i próbowali rozumieć innych ludzi raczej

Wskaźnik masy ciała i śmiertelność wśród dorosłych z cukrzycą typu 2 typu Incident

wrz. 5, 2019 by

Związek pomiędzy masą ciała a śmiertelnością wśród osób z cukrzycą typu 2 pozostaje nierozwiązany, a niektóre badania sugerują zmniejszenie śmiertelności u osób z nadwagą lub otyłością w porównaniu z osobami

Infekcja ludzka nowym wirusem ptasiej grypy A (H7N9) AD 7

wrz. 5, 2019 by

Encefalopatia, która jest zwykle bardziej powszechna u dzieci i młodzieży z grypą, 13 obserwowano u dwóch pacjentów. Powinowactwo wirusa grypy do różnych struktur sjalo-cukrowych jest ważnym wyznacznikiem zasięgu i patogenności

Wskaźnik masy ciała i śmiertelność wśród dorosłych z cukrzycą typu 2 typu Incident AD 6

wrz. 4, 2019 by

Wskaźniki zagrożenia dla ogólnej śmiertelności wśród uczestników z cukrzycą typu 2, według wskaźnika masy ciała (BMI) Krótko przed diagnozą cukrzycy typu 2. Wyniki z dwóch kohort (badanie zdrowia pielęgniarek [NHS]

Wskaźnik masy ciała i śmiertelność wśród dorosłych z cukrzycą typu 2 typu Incident AD 5

wrz. 4, 2019 by

Współczynniki specyficzne dla kohort i łączne zagrożenia dla śmiertelności z powodu wszystkich przyczyn, według BMI Krótko przed diagnozą cukrzycy typu 2 i stanu palenia. W sumie 3083 zgonów z wszystkich

Abatacept w białaczce B7-1-dodatniej białkowej nerki AD 4

wrz. 3, 2019 by

Analiza aktywacji .1-integryny w podocytach Dodatek lipopolisacharydu do pożywki hodowlanej lub nadmierna ekspresja B7-1 spowodował prawie całkowitą utratę aktywacji .1-integryny6,7 bez wpływu na całkowite poziomy integryny .1 (ryc. S6A w

Abatacept w białaczce B7-1-dodatniej białkowej nerki

wrz. 3, 2019 by

Abatacept (cytotoksyczne białko fuzyjne 4 immunoglobuliny związane z limfocytami T [CTLA-4-Ig]) jest inhibitorem kostymulującym skierowanym przeciwko B7-1 (CD80). W niniejszym raporcie opisano pięciu pacjentów, u których wystąpiła ogniskowa segmentowa stwardnienie

Mutacje ARMC5 w makronodularnej hiperplazji nadnerczy z zespołem Cushinga AD 2

wrz. 2, 2019 by

Sugerowano niepoprawną ekspresję receptora prowadzącą do niespodziewanych odpowiedzi kortyzolu na ligandy, które stymulują receptory sprzężone z białkiem G.4-7 Leczenie jest najczęściej chirurgiczne, ale terapie medyczne ukierunkowane na nieprawidłową ekspresję receptora

Epidemiologia zakażeń ludzkich wirusem ptasiej grypy A (H7N9) w Chinach AD 3

wrz. 1, 2019 by

Badacze przeprowadzili wywiady z krewnymi każdego pacjenta z potwierdzonym przypadkiem infekcji wirusem H7N9 w celu określenia historii ekspozycji podczas 2 tygodni przed wystąpieniem choroby, w tym daty, czasu, częstotliwości i