Posted by on 10 listopada 2018

Hieronymus stwierdził istnienie istotnego związku między poglądami na wykształcenie a pozycją społeczno-ekonomiczną, a mianowicie, że im wyższa jest pozycja ekonomiczna rodziców, tym życzliwszy jest stosunek do wykształcenia. Jednakże jeszcze ważniejsze od pozycji społeczno-ekonomicznej okazały się nadziej e związane z jej uzyskaniem im większe są, bowiem aspiracje jednostki dotyczące pozycji społecznej, tym pozytywniej odnosi się ona do wykształcenia. Innymi słowy, jeśli jednostka spodziewa się zdobyć wysoką pozycję społeczną, bardziej skłonna jest traktować wykształcenie, jako środek dla jej osiągnięcia i dlatego ustosunkowuje się do wykształcenia jak najbardziej pozytywnie. Hieronymus stwierdził również, że pozycja społeczna, nadzieja awansu i postępy w nauce – pozostawały między sobą w związku. Chociaż postawy dzieci z niższych klas społecznych w znacznej mierze wpływają na przeżycia związane z niepowodzeniami i dyskrymina cją w szkole, to jednak niewątpliwie niemniej ważną folę przy ich formowaniu odgrywają również poglądy rodziców i ich skale wartości. Celia Bums Stendler stwierdziła, że kiedy zamiast wydawania świadectw zastosowano rodzicielskie konferencje, rodzice należący do niższych klas społecznych rzadziej od innych przychodzili na nie do szkoły. Brak zainteresowania z ich strony przejawił się jeszcze w inny sposób wśród rodzin objętych badaniem. Rodzice należący do klasy wyższej i warstwy wyższej klasy średniej niemal bez wyjątku posyłali dzieci do przedszkola tymczasem wśród dzieci rodziców należących do klas niższych czyniło to tylko 14 procent. Z badań przeprowadzonych przez Williama F. Andersona wynika, że wśród rodziców z niższych klas społecznych przejawia się niezbyt życzliwy stosunek do nauczycielstwa. Według Andersona rodzice należący do wyższej klasy i do wyższej warstwy średniej klasy społecznej częściej niż rodzice należ cy do klas niższych uznawali zawód nauczyciela za odpowiedni dla swych synów i córek. Badania przeprowadzone przez A. H. [patrz też: ciało tłuszczowe hoffy, próba valsalvy, szajnochy przychodnia ]

Powiązane tematy z artykułem: ciało tłuszczowe hoffy próba valsalvy szajnochy przychodnia

Posted by on 10 listopada 2018

Hieronymus stwierdził istnienie istotnego związku między poglądami na wykształcenie a pozycją społeczno-ekonomiczną, a mianowicie, że im wyższa jest pozycja ekonomiczna rodziców, tym życzliwszy jest stosunek do wykształcenia. Jednakże jeszcze ważniejsze od pozycji społeczno-ekonomicznej okazały się nadziej e związane z jej uzyskaniem im większe są, bowiem aspiracje jednostki dotyczące pozycji społecznej, tym pozytywniej odnosi się ona do wykształcenia. Innymi słowy, jeśli jednostka spodziewa się zdobyć wysoką pozycję społeczną, bardziej skłonna jest traktować wykształcenie, jako środek dla jej osiągnięcia i dlatego ustosunkowuje się do wykształcenia jak najbardziej pozytywnie. Hieronymus stwierdził również, że pozycja społeczna, nadzieja awansu i postępy w nauce – pozostawały między sobą w związku. Chociaż postawy dzieci z niższych klas społecznych w znacznej mierze wpływają na przeżycia związane z niepowodzeniami i dyskrymina cją w szkole, to jednak niewątpliwie niemniej ważną folę przy ich formowaniu odgrywają również poglądy rodziców i ich skale wartości. Celia Bums Stendler stwierdziła, że kiedy zamiast wydawania świadectw zastosowano rodzicielskie konferencje, rodzice należący do niższych klas społecznych rzadziej od innych przychodzili na nie do szkoły. Brak zainteresowania z ich strony przejawił się jeszcze w inny sposób wśród rodzin objętych badaniem. Rodzice należący do klasy wyższej i warstwy wyższej klasy średniej niemal bez wyjątku posyłali dzieci do przedszkola tymczasem wśród dzieci rodziców należących do klas niższych czyniło to tylko 14 procent. Z badań przeprowadzonych przez Williama F. Andersona wynika, że wśród rodziców z niższych klas społecznych przejawia się niezbyt życzliwy stosunek do nauczycielstwa. Według Andersona rodzice należący do wyższej klasy i do wyższej warstwy średniej klasy społecznej częściej niż rodzice należ cy do klas niższych uznawali zawód nauczyciela za odpowiedni dla swych synów i córek. Badania przeprowadzone przez A. H. [patrz też: ciało tłuszczowe hoffy, próba valsalvy, szajnochy przychodnia ]

Powiązane tematy z artykułem: ciało tłuszczowe hoffy próba valsalvy szajnochy przychodnia